Huishoudelijk reglement
Oostzaanse Bridgeclub (OBC)

 

Artikel 1: Algemeen

Artikel 1.1. De vereniging
De vereniging “Oostzaanse Bridgeclub (OBC)”, verder ‘vereniging’ genoemd, is op 7 juni 1945 opgericht en op 2 april 2003 zijn de statuten voor het eerst vastgelegd bij notaris Mr. J.H. Gisolf. Dit reglement is het reglement, bedoeld in artikel 21 van deze statuten.
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond (NBB) en het district Noord-Holland van deze bond.

Artikel 1.2. Beschikbare informatie
De vereniging heeft een website http://www.obc-oostzaan.com, waarin de nodige informatie over de vereniging, de activiteiten en resultaten van de verschillende competities is opgenomen. Tevens ontvangen de leden periodiek een nieuwsbrief van de vereniging.

Artikel 1.3. Andere reglementen
Naast de statuten en dit huishoudelijk reglement is er een competitiereglement (zie artikel 6.2.).

Artikel 1.4. Leeswijzer
In dit huishoudelijk reglement dient ‘hij’ te worden gelezen als ‘hij/zij’.

 

Artikel 2: Verenigingsjaar

Artikel 2.1. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het volgende jaar.

Artikel 2.2. Clubcompetitie
Het competitieseizoen voor de leden begint op 1 september en eindigt op 31 mei in het jaar erop. Wij spelen in deze periode op de woensdagavond.

Artikel 2.3. Open competitie
In de periode juni tot en met augustus is er zomerbridge op woensdagavond. Dit is een open competitie, wat betekent dat deze competitie ook voor niet-leden openstaat.

 

Artikel 3: Toetreden van leden

De wijze van toetreden van leden is als volgt:

Artikel 3.1. Aanmelden
Personen, die als lid van de vereniging wensen toe te treden, kunnen zich hiervoor wenden tot de secretaris van de vereniging.

Artikel 3.2. Kennismaken
Een aspirant-lid kan voor 4 speelweken als gastspeler worden toegelaten om kennis te maken met de vereniging.

Artikel 3.3. Toelating
Het bestuur beslist – rekening houdend met eventuele (ingebrachte) bezwaren – over de toelating. Mochten er bezwaren zijn dan licht zij het aspirant-lid hierover in. Mochten leden niet akkoord gaan met de (niet-) toelating van een lid, dan kan de Algemene Ledenvergadering (ALV) als anders besluiten.

 

Artikel 4: Rechten en plichten van leden

Artikel 4.1. Verplichtingen
De leden zijn verplicht om

Artikel 4.2. Clubcompetitie
De leden dienen

Artikel 4.3. Sancties
Het bestuur is bevoegd met opgave van reden en termijn een lid tijdelijk uit te sluiten van deelname aan de clubcompetitie indien dit lid zich niet houdt aan de hiervoor genoemde regels.

 

Artikel 5: Opzeggen lidmaatschap

Artikel 5.1. Opzeggen lidmaatschap door de leden
Het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient voor einde van het lopende verenigingsjaar (dus voor 1 juni) schriftelijk bij de secretaris te worden opgezegd.
Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap vindt geen terugbetaling van de resterende contributie plaats.

Artikel 5.2. Opzeggen lidmaatschap door bestuur
Het bestuur is bevoegd om het lidmaatschap van een lid met onmiddellijke ingang op te zeggen indien dat zich naar het oordeel van het bestuur regelmatig niet houdt aan de hiervoor gestelde regels.

 

Artikel 6: Clubcompetitie

Artikel 6.1. Wedstrijdleider
Het bestuur benoemt de wedstrijdleider. De wedstrijdleider leidt de Technische Commissie (T.C., zie artikel 10.1).

Artikel 6.2. Competitiereglement
Elk verenigingsjaar stelt de Commissie Competities (zie art. 10.4) een competitiereglement op waarin het speelschema, de werkwijze, de puntentelling, de afwezigheidsberekening, e.d. worden vastgelegd. Uitgangspunt voor het competitiereglement zijn de door de Nederlandse Bridgebond (NBB) vastgestelde spelregels. Dit competitiereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

 

Artikel 7: Arbitrage

Artikel 7.1. Arbiters
De wedstrijdleiding stelt een of meerdere arbiters aan voor de wedstrijden in de clubcompetitie. Voor het begin van de wedstrijd wordt bekend gemaakt tot welke arbiter men zich kan wenden voor arbitrage.

Artikel 7.2. Arbitrage
Bij geschillen bepaalt de arbiter op welke wijze een gemaakte fout moet worden hersteld. Zo nodig kent de arbiter een arbitrale score toe.

Artikel 7.3. Geschillen
Indien men het niet eens is met een besluit van de arbiter kan men hiertegen protesteren bij de protestcommissie (zie artikel 10.3). Van het voornemen om te protesteren dient binnen 30 minuten na afloop van de zitting melding worden gemaakt bij de betrokken arbiter, een lid van de protestcommissie en de tegenstanders.

 

Artikel 8: Contributie

Artikel 8.1. Vaststelling contributie
De contributie voor de leden wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Artikel 8.2. Betaling
De contributie voor het hele jaar dient voor het begin van de clubcompetitie te worden betaald.

Artikel 8.3. Betalingsregeling
De penningmeester is bevoegd een betalingsregeling te treffen.

 

Artikel 9: Bestuur

De verplichtingen en taken van de bestuursleden zijn als volgt verdeeld:

Artikel 9.1. Voorzitter
De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur. Hij is belast met de leiding van de bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering (ALV), de zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.
Alle belangrijke uitgaande stukken worden ter goedkeuring vooraf aan de voorzitter voorgelegd en van inkomende stukken van enige importantie wordt de voorzitter direct op de hoogte gesteld.
Het bestuur kiest uit haar midden een plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 9.2. Secretaris
De secretaris voert alle correspondentie, beheert inkomende en uitgaande correspondentie en het archief van de vereniging. Hij beheert en muteert het ledenbestand van de vereniging (inclusief ereleden en leden van verdienste). Dit geldt ook voor mutaties in bestuur en commissies.
De secretaris regelt de PR-activiteiten van de vereniging (website, advertenties, reclame e.d.)
De secretaris bereidt de vergaderingen voor, verzamelt de te behandelen agendapunten en stelt in overleg met de voorzitter de agenda samen. De secretaris maakt notulen van alle vergaderingen. Deze notulen worden in de volgende vergadering ter beoordeling aangeboden en eventueel aangepast vastgesteld. De goedgekeurde notulen worden door de secretaris en voorzitter ondertekend.
De secretaris stelt in samenwerking met de voorzitter een jaarverslag op waarin verantwoording wordt afgelegd van het uitgevoerde het beleid in het voorgaande verenigingsjaar. Dit verslag wordt vastgesteld door het bestuur en daarna ter beoordeling naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) gestuurd.
De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 9.3. Penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, zorgt voor de inning van de contributiegelden en andere inkomsten van de vereniging en zorgt dat aan de financiële verplichtingen van de vereniging wordt voldaan.
De penningmeester beheert de huurcontracten en houdt contact met de verhuurder(s) van de gebouwen waar gespeeld wordt.
De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op van de baten en lasten en de contributie voor het komende verenigingsjaar en legt dit voor aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) ter beoordeling en vaststelling.
Tijdens de bestuursvergaderingen doet hij verslag over de actuele stand van de financiële zaken.
Jaarlijks legt hij rekening en verantwoording af met de financiële jaarrekening (balans en rekening van baten en lasten) over het afgelopen verenigingsjaar. Hij dient de concept jaarrekening ter beoordeling in bij het bestuur en de leden van de kascommissie. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt het advies van de kascommissie besproken en de jaarrekening  vastgesteld.
De penningmeester is tekeningsbevoegd uitgaven voor de vereniging te doen binnen de vastgestelde begroting voor het betreffende competitiejaar. Bij dreigende overschrijding van de begroting wordt het bestuur terstond geïnformeerd.
Bij ontstentenis van de penningmeester neemt de voorzitter respectievelijk de secretaris de taken van de penningmeester over.

Artikel 9.4. Lid namens de Technische Commissie (art. 10)

Artikel 9.5. Lid namens de Lief- en leedcommissie (art. 11.2)

 

Artikel 10: Technische Commissie (T.C.)

Artikel 10.1. Technische Commissie (T.C.)
De Technische Commissie wordt gevormd door de Arbitragecommissie (art. 10.2), de Protestcommissie (art. 10.3) en de Commissie Competities (art. 10.4.).
Het bestuur benoemt de wedstrijdleider en de leden van de Technische Commissie (T.C.), waaronder ook de materiaalbeheerder. De commissie bestaat uit minimaal 3 leden.
De Technische Commissie (T.C.) adviseert het bestuur op het gebied van de wedstrijdorganisatie, de bridgeregels en arbitrage.
De materiaalbeheerder draagt de zorg over het materiaal van de vereniging. Hij zorgt voor tijdige vervanging en ondersteunt de spelleider bij het klaarzetten van de tafels en het bridgemateriaal. De materiaalbeheerder adviseert het bestuur over aanschaffingen en innovatie van het materiaal.

Artikel 10.2. Arbitragecommissie
De arbitragecommissie bestaat uit een aantal arbiters van de vereniging. De commissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd. De arbiters hebben via een examen van de Nederlandse Bridgebond de status van Clubleider A (CLA) of hoger behaald. De leden van deze commissie bepalen in onderling overleg wie bij welke wedstrijd dienst heeft.

Artikel 10.3 Protestcommissie
Drie leden van de arbitragecommissie vormen de protestcommissie. Bij deze commissie kan protest worden aangetekend indien een lid het niet eens is met een arbitrale beslissing. Indien de betrokken arbiter lid is van de protestcommissie wordt hij vervangen door een andere arbiter van de vereniging.
De protestcommissie zal beide partijen horen en is gerechtigd zich te laten adviseren door deskundigen van buiten de vereniging. De protestcommissie doet uiterlijk binnen 7 dagen een voor de betrokken partijen bindende uitspraak.

Artikel 10.4. Commissie Competities
Voor aanvang van het verenigingsjaar stelt de Commissie Competities het competitiereglement van de vereniging op waarin de speel- en werkwijze van de komende clubcompetities wordt vastgelegd. De Commissie organiseert de wedstrijden (clubcompetities en andere wedstrijden) van de vereniging. Voor elke competitie en andere wedstrijden stelt de Commissie Competities een rooster op voor de spelleiders. De spelleider heeft de leiding van de betreffende spelmiddag of -avond.
De wedstrijdleider houdt de cumulatieve stand van de clubcompetitie (inclusief meesterpunten) bij en informeert hierover de leden.
De Commissie Competities bestaat uit minimaal 3 leden.

 

Artikel 11: Overige commissies

Artikel 11.1. Kascommissie
De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt jaarlijks de kascommissie samen. De kascommissie wordt gevormd door 2 leden van de vereniging. Jaarlijks wordt een van de twee leden vervangen. Leden van het bestuur of hun aanverwanten mogen geen deel uitmaken van deze commissie.
De kascommissie controleert het door de penningmeester opgestelde financiële jaarrekening en brengt 4 weken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin de financiële jaarrekening moet worden vastgesteld, verslag uit aan het bestuur van hun uitgevoerde controle. Indien de kascommissie het nodig vindt kan zij het bestuur adviseren over het te voeren beheer.

Artikel 11.2. Lief- en leedcommissie
De lief- en leedcommissie bestaat uit 2 leden en wordt door het bestuur benoemd. De lief- en leedcommissie stelt zich op de hoogte van het wel en wee van de leden en zorgt bij zowel hoogte- als dieptepunten voor een passende actie (felicitaties, bloemetje, kaartje bij ziekte, etc.)

 

Artikel 12: Slotbepalingen

Artikel 12.1. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement moet met meerderheid van stemmen worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Artikel 12.2. Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Normaliter is er eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) nodig. In zwaarwegende gevallen kan het bestuur een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) uitschrijven.

 

 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 3 oktober 2012.
Hiermede komen alle voorgaande versies van het Huishoudelijk Reglement te vervallen.